کلیدواژه‌ها: منزل قدید

به سوی خدا می‌رویم؛ در راه مدینه