کلیدواژه‌ها: مکذب

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ ماعون