کلیدواژه‌ها: مکر الهی

درس‌های قرآنی؛ تفسیر آیات ابتدایی سورۀ بقره