کلیدواژه‌ها: ناس

مجموعه سخنرانی‌های «تبیین رسالت برای قیام به قسط»
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الناس
درس‌های قرآنی؛ تفسیر سورۀ حمد