کلیدواژه‌ها: نزول وحی

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۸۱ تا ۹۲
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱ تا ۹