کلیدواژه‌ها: نصرانی

پرتوی از قرآن (جلد۳)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۵۲ تا ۶۸
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳۹ تا ۱۴۱
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳۵ تا ۱۳۸
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۲ تا ۶۶