کلیدواژه‌ها: نظام اجتماعی

درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)