کلیدواژه‌ها: نعمات

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ مطففین، آیات ۲۲ تا ۳۶