کلیدواژه‌ها: نفس مطمئنه

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفجر، آیات ۱۵ تا ۳۰