کلیدواژه‌ها: نمازگزاران

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ ماعون