کلیدواژه‌ها: نکاح با مشرکان

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۸۵ و ۲۸۶