کلیدواژه‌ها: هارون

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۵۳ تا ۵۶