کلیدواژه‌ها: هاویه

درس‌های قرآنی؛ مایۀ جهنم در خود انسان است
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ القارعه