کلیدواژه‌ها: همسری

پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۳۳ تا ۲۴۲
پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۱۷ تا ۲۲۳