کلیدواژه‌ها: هواپیمایی ایرفرانس

پیام به مردم دربارۀ تأخیر در بازگشت امام از تبعید