کلیدواژه‌ها: هویدا

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود