کلیدواژه‌ها: وابستگی سیاسی

سخنرانی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ تهران