کلیدواژه‌ها: وابستگی فرهنگی

سخنرانی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ تهران