کلیدواژه‌ها: وجدان

پرتوی از قرآن؛ جلد ششم، تفسیر سورۀ العصر
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱ تا ۹