کلیدواژه‌ها: وجدان

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العصر
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱ تا ۹