کلیدواژه‌ها: ولید بن عبدالملک

به سوی خدا می‌رویم؛ در مدینه