کلیدواژه‌ها: پایگاه هوایی فرح آباد

محکوم کردن حملۀ مسلحانه به نیروی هوایی