کلیدواژه‌ها: پرنده

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفیل