کلیدواژه‌ها: پرواز انقلاب

پیام به مردم دربارۀ تأخیر در بازگشت امام از تبعید