کلیدواژه‌ها: پروردگار

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الناس