کلیدواژه‌ها: کارگر

تأکید بر مشروع بودن دفاع از خود در برابر تهدیدات
مجموعه سخنرانی‌های «تبیین رسالت برای قیام به قسط»
درس‌های قرآنی؛ تفسیر سورۀ حمد