کلیدواژه‌ها: کافران

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ کافرون