کلیدواژه‌ها: کرسی اعتراف

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۸۱ تا ۹۲