کلیدواژه‌ها: کفو

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ توحید