کلیدواژه‌ها: کلده

درس‌های قرآنی؛ منشأ ظهور اوهام از نظر قرآن