کلیدواژه‌ها: کلیسا.

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۶)
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۸۱ تا ۹۲
مقدمۀ انجیل برنابا
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ داستان قهوه‌خانۀ سورات