کلیدواژه‌ها: کمال

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۸۱ تا ۹۲
درس‌های قرآنی؛ تفسیر سورۀ حمد