کلیدواژه‌ها: کنیز

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۲۴ تا ۲۳۲
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۱۷ تا ۲۲۳