کلیدواژه‌ها: گارد شاهنشاهی

محکوم کردن حملۀ مسلحانه به نیروی هوایی