کلیدواژه‌ها: گرویدن به دین خدا

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ نصر