کلیدواژه‌ها: گزارش

درخواست از مردم برای توقف حرکت به سمت زندان قصر
مراجعۀ فرماندۀ نظامی قزوین به آیت‌الله طالقانی
نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ دولت بختیار