کلیدواژه‌ها: گمراهان

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ حمد