کلیدواژه‌ها: گناهکار

تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی