کلیدواژه‌ها: گوساله‌پرستی

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۴ تا ۱۰۹