کلیدواژه‌ها: یوم‌الفصل

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ نباء، آیات ۱۷ تا ۲۰