کلیدواژه‌ها: یکتاپرستی

درس‌های قرآنی؛ تفسیر آیات ابتدایی سورۀ بقره
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸۳ تا ۸۶