کلیدواژه‌ها: یگانه پرستی

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۷ تا ۷۱