کلیدواژه‌ها: 12 بهمن 57

پیام به مردم دربارۀ تأخیر در بازگشت امام از تبعید