منبع: ایرنا

خطبه‌های طالقانی در آخرین نماز جمعه
تسلیت به مناسبت شهادت مجاهد فلسطینی
یادبود علی شریعتی
پیام رادیویی طالقانی در واکنش به دستگیری فرزندان
تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی
سخنرانی بر مزار مصدق