منبع: کتابخانه ملی

خطبه‌های طالقانی در آخرین نماز جمعه
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه سوم
یادبود علی شریعتی
سخنرانی مدرسۀ فیضیه
سخنرانی آیت‌الله طالقانی در جمع مردم سنندج
سخنرانی بر مزار مصدق