کلیدواژه‌ها: آخرت اندیشی

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۶۱ تا ۲۷۴