کلیدواژه‌ها: آزادی از زندان پهلوی

مصاحبه با روزنامه کیهان در اولین روز آزادی