کلیدواژه‌ها: آیات الهی

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۶ و ۲۷