کلیدواژه‌ها: ابراهیم بت شکن

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۲۶ تا ۱۲۹