کلیدواژه‌ها: ابصار

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶ و ۷