کلیدواژه‌ها: ابی لهب

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ تبت